torsdag 20 december 2012

I Borås ska det bli inne att vara ute!


Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god hälsoutveckling. Undersökningar visar att en stor del av befolkningen inte är tillräckligt fysiskt aktiva för att må bra. När det gäller den vuxna befolkningen uppger två av tre att de är fysiskt aktiva 30 minuter per dag och en av tre uppger att de är fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag. Andelen med övervikt och fetma är ungefär 50 procent (Hälsa på lika villkor i Västra Götaland, 2011).Särskilt oroande är att allt fler barn och ungdomar är överviktiga och har dålig kondition.

I Borås är 21 procent av våra 10-åringar överviktiga eller feta 2012. Det finns stora skillnader mellan bostadsområden och förutsättningarna för att kunna vara fysiskt aktiv skiljer sig åt beroende på var man bor i Borås. Det är också så att andelen föreningsaktiva 15-åringar
har minskat de senaste 10 åren (Borås Stads Välfärdsbokslut, 2011).

Att på olika sätt stimulera och locka till rörelse och motion i vardagslivet är därför en viktig insats för folkhälsan. De sociala skälen väger emellertid lika tungt. Aktivitetsplatser fyller inte bara en hälsofrämjande funktion i form av fysisk aktivitet utan skapar också förutsättningar för människor att mötas och kan bidra till ökad trygghet i ett bostadsområde. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har sedan 2010 arbetat med att skapa aktivitetsplatser för alla åldrar. Under 2013 kommer man att fortsätta sin satsning på att skapa aktivitetsplatser som lockar till rörelse och skapar möjligheter till möten över generationsgränser.

//Kristina Nyberg Smahel, utvecklingsledare Folkhälsa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar