onsdag 3 april 2013

Boråsungdomarna tycker till!

Lupp-enkäten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) innehåller ungefär 80 frågor om ungdomars syn på fritid, skola, politik, inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid. I Borås riktades hösten 2012 enkäten till de elever som gick i grundskolans årskurs 8 och gymnasiets årskurs 2. Rapporten redovisar vad ungdomar i Borås upplever, vad de tycker är positivt men även vad som upplevs mindre bra.
Rapporten ska kunna användas som underlag för diskussioner och samtal i olika sammanhang, därför redovisas slutsatser och analyser endast undantagsvis. Rapporten ska även vara en del av politikers och tjänstemäns beslutsunderlag i frågor som rör ungdomar, men även vid mer långsiktiga planeringar. Den blir också underlag till Borås Stads ungdomspolitiska program.
Undersökningen har gjorts i samarbete med Ungdomsstyrelsen, som bland annat ska utveckla metoder för att följa upp den kommunala ungdomspolitiken. Samma enkät har gjorts samtidigt i 43 andra kommuner. Därför kan vi jämföra genomsnittet för dessa kommuner, som är spridda över hela landet och såväl större som mindre än Borås. Eftersom Borås genomförde enkäten även 2008 går det nu även att göra jämförelser över tid.
Resultaten av Lupp-enkäten ger oss goda förutsättningar att göra Borås till en ännu bättre stad för unga. Förhoppningen är att denna rapport ska väcka nyfikenhet att jobba vidare. Det går att utveckla analysen ytterligare, det finns mängder av spännande ansatser att fördjupa sig i.
Sakiba Ekic - Ungdomsstrateg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar