onsdag 10 april 2013

Intern kontroll ett moment i arbetet med ständiga förbättringar

Varje nämnd är ytterst ansvarig för att respektive förvaltning upprätthåller en god intern kontroll.
Internkontroll består av olika kontrollmoment i verksamheten och påverkar alla delar av organisationen inte bara ekonomin. De moment som granskas i den interna kontrollen kan variera men just begreppet internkontroll kan delas upp i tre olika kategorier av kontroll.

Administrativa kontroller syftar främst till att öka effektiviteten och ändamålsenligheten i verksamheten. Granskningarna skall säkerställa att lagar, regler och beslut efterlevs. De administrativa kontrollerna säkerställer att det finns regelbunden verksamhets- och måluppföljning det vill säga en tillförlitlig styrning mot verksamhetens fastställda mål.

Förmögenhetsskyddade kontroller avser inventering av tillgångar, kontantkassor, förråd, inventarier m.m. Kontrollerna säkerställer att respektive förvaltning exempelvis har en god kontroll över sin kontanthantering, skyddar stöldbegärliga inventarier, upprättar inventarieförteckningar för att på så sätt få en korrekt ersättning vid exempelvis stöld eller brand.

Redovisningskontroller syftar till en tillförlitlig redovisning. Nyttjas tillgängliga medel på rätt sätt? Kontroll av attestbehörighet och attestflöden säkerställer att ingen ensam handlägger en transaktion från början till slut. Redovisningskontrollerna bidrar också till en god kvalitet i vår leverantörsreskontra.

Intern kontroll ses ofta som ett nödvändigt ont, som stjäl dyrbar tid från verksamheten. I själva verket är den interna kontrollen en viktig del av verksamhetsutvecklingen och en förutsättning för en väl fungerande kommunal verksamhet – en ingress till utbildningen ”Intern kontroll i framkant” med Roland Svensson på Deloittes. En god intern kontroll skapar förutsättningar för ständiga förbättringar i våra verksamheter samtidigt som den bidrar till ett effektivare resursutnyttjande där både verksamhet och ekonomi står i fokus.

// Cecilia Salomonsson, ekonom, Fritids-och folkhälsoförvaltningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar