onsdag 1 maj 2013

Hur mår Boråsarna?Att svara på den frågan är såklart inte helt enkelt och det finns heller inte ett svar utan flera.
I Borås ligger vi i framkant i Sverige när det gäller att följa hälsans utveckling i befolkningen. Sedan 2000 har vi årligen tagit fram ett välfärdsbokslut. Välfärdsbokslutet beskriver hur verksamheterna och levnadsvillkoren i kommunen kan utvecklas ur ett välfärdsperspektiv. En god hälsa är i fokus, och hur hälsan fördelar sig i befolkningen. Välfärdsbokslutet låter oss jämföra geografiskt och socioekonomiskt och ur ett ålders- och genusperspektiv. Det bygger på indikatorer som utgår från folkhälsans 11 målområden. Läs om den nationella folkhälsopolitikens 11 målområden på Folkhälsoinstitutets sida: www.fhi.se.

I Borås har följande målområden prioriterats:

1. Inflytande och delaktighet i samhället
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
3. Barns och ungas uppväxtvillkor
5. Miljöer och produkter
9. Fysisk aktivitet
10. Matvanor och livsmedel
11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

I välfärdsbokslutet ligger fokus på gruppen barn och unga och de flesta av indikatorerna bygger på den skolenkät som eleverna i årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet svarar på.

Det finns resultat i välfärdsbokslutet som oroar; som att tryggheten i skolan minskar, mobbingen ökar och att de psykiska besvären bland unga inte minskar utan ligger kvar på en allt för hög nivå.
Positivt är att föreningsdeltagandet bland eleverna ökar jämfört med föregående år. Ungdomarna är mer fysiskt aktiva på sin fritid än vad de har varit tidigare och fler upplever att de har en vuxen i sin närhet de kan prata med. Andelen elever som har rökt minskar och minskar gör också andelen elever som druckit alkohol.

Vill du läsa mer om resultaten och också ta del av stadsdelarnas analyser, slutsatser och förbättringsområden? Gå då in på Fritids- och folkhälsoförvaltningens hemsida och ladda ner rapporten eller kontakta mig på: kristina.nyberg.smahel@boras.se.


/Kristina Nyberg Smahel, Utvecklingsledare Folkhälsa
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar