onsdag 2 oktober 2013

Vad gör vi för barns och ungas utveckling och lärande?

Ett av de sju målområdena i Borås 2025 heter ”Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga”. En av våra strategier för att uppfylla detta är att vi ska ”uppmuntra och stödja medborgare och ideella organisationer som bidrar till barns och ungas utveckling och lärande”.

Under hösten har vi på Föreningsavdelningen samverkat med SISU – Idrottsutbildarna och tagit fram ett utbildningspaket runt de vuxnas olika roller i föreningen. 

Två av kurserna handlar om ekonomi. Den tredje kursen handlar om hur en valberedning är tänkt att fungera. Nu är det väl så, att vi troligtvis inte kommer att behöva begränsa antalet platser på någon av dessa kurser - dessvärre. Till det bättre däremot, hör det faktum att efter kurserna ät genomförda kommer ytterligare några att ta ansvar för att föreningslivet även i framtiden kan fungera och vara till nytta och glädje för barn och unga. 
Kurserna återkommer till våren men då med en annan inriktning men förhoppningsvis ett lika viktigt och intressant innehåll. Drömmen är att redan då få begränsa antalet platser.

Vi vill att barn och unga ska uppleva glädjen och förväntningarna av att delta i den gemenskap som föreningslivet erbjuder. Man får, tillsammans med kamrater såväl stora som små, utöva en idrott eller annan aktivitet som man är intresserad av. Föreningsenheten, i nära samarbete med SISU, tar fram utbildningarna och stöttar våra föreningar på vägen bland annat genom möten, samordning och ovan nämnda utbildningar.

Ett starkt föreningsliv skapar ett starkt samhälle och en fin gemenskap.// Hans Andersson, enhetschef Föreningsavdelningen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar