tisdag 3 december 2013

Bil- och biparadis i Osdal-Bråt?Så här ser det ut när vildbina grävs ut från slänten.

Det pågår en ”räddningsaktion” för vildbin. Precis där riksväg 27 ska passera Borås hittade man ett bi, fibblesolbiet, som man trott var en utdöd art i Sverige och som inte synts till sedan 1940-talet. Trafikverket har därför i år gjort en inventering kring vägen och ner mot Bråt och det visade sig, med totalt 91 funna vildbiarter, varav 9 är klassade som nationellt hotade arter, att vi i Borås har Västra Götalands artrikaste lokal för vildbin! 

De nya uppgifterna om bin har tillkommit sent i processen när sträckningen för vägen redan var fastlagd. En av de åtgärder trafikverket nu gör för att rädda vad som räddas kan är att försöka flytta boplatserna till en ny plats mellan den kommande vägen och Djupasjön. Här ska man försöka skapa ett småkulligt ”hobbitlandskap” där förhoppningen är att bina ska kunna leva vidare vid sidan av den nya vägen.

Ny placering av bina, där de ska omgärdas av sandhögar.
Räddningsinsatsen av vildbina inleds av flera orsaker. Bin tillhör de viktigaste pollinatörerna, både av vilda och odlade växter. Pollinationen är en livsnödvändig ekosystemtjänst, det sägs att var tredje tugga du äter har pollinerats av bin. Honungsbiet är en enda art, mindre känt är att det i Sverige finns nästan 300 arter vildbin (vara 250 är ensamlevande arter och 39 är humlor). I Osdal-Bråt, i Borås, har det med andra ord hittats nästan 1/3 del av alla Sveriges biarter! 

Mångfalden av bin är dock hotad; 30 procent av vildbina är rödlistade och 13 arter utrotade i Sverige. Den pågående utrotningen av bin är dock inte bara en nationell fråga, utan också en internationell utmaning.

Orsakerna till att bina minskar är flera; blommande miljöer som ängar, betesmarker och fältkanter minskar, effektiviserat jordbruk och ökat användande av ogräsbekämpningsmedel har minskat blomtillgången ytterligare.

En prioritering av våra naturvärden idag, möjliggör en planering för en framtid med god biologisk mångfald och att utvecklingen mot ett ekologiskt hållbart samhälle lättare kan genomföras. Därmed, ett steg närmare vision Borås 2025.

Nu håller vi tummarna för att de flyttade bina överlever vintern och kryper fram till vårsolen!

Anna Ljunggren, vikarierande kommunbiolog

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar