tisdag 10 december 2013

Nyinflyttade till Borås, en målgrupp för hållbart resande

Nyinflyttade till Borås får tips på hållbart resande. Illustration: Ida Brogren
 Enligt Borås 2025 Vision och Strategi så ska vi göra:
  • ...delar av stadskärnan bilfri och låter de kollektiva transportsystemen dominera med nya tekniska lösningar.
  • ... det lätt för människor att förflytta sig inom stadskärnan och till andra delar av staden.
Borås Stads miljömål 2013-2016 har också satt upp som etappmål att ge bättre förutsättningar för resenärer att välja hållbara färdsätt och agera för hållbara transporter och hållbara resvanor. Detta uppdrag har Kommunstyrelsen i samråd med Miljö- och konsumentnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden.

Under det regionala projektet Ny adress Nya vägvanor som pågick september 2012 till januari 2013 fick 697 nyblivna boråsare hem information i brevlådan om hållbara resor. Av dessa kontaktades 144 personer via telefon och en dialog kring resvanor fördes. Initiativet uppskattades av de kontaktade. Nyinflyttade är en målgrupp att arbeta gentemot då man i samband med flytt ofta är benägen att förändra sina resvanor.

Under dialogen framkom följande:
  • Medelåldern bland de som kontaktades var omkring 29 år. 
  • 20 procent hade barn under 18 år.
  • Mellan 15-35 procent av de som erbjudits provåkarkort från Västtrafik hade också använt detta.
  • 75 procent uppgav att de innan flytt kört bil till exempelvis jobb, skola eller liknande. Efter flytt minskade 60 procent sitt bilkörande, 30 procent ökade det. Det innebär att en tredjedel av de nyinflyttade upplever sig minska antalet körda mil med bil.
  • Cyklandet före och efter flytt visade en ökning på ca 15 procent om man såg till det totala cyklandet.
  • Omkring 15 procent av de tillfrågade kan vara intresserade av att gå med i bilpool.
Liknande resultat visade sig i de andra 10 deltagande kommunerna i regionen. Borås hade dock en större andel som minskade bilkörning efter flytt och som var positiva till bilpool. Totalt kontaktades 1300 personer i regionen via telefonsamtal av de 8661 personer som fått utskick. Om dialog kring resvanor leder till hållbara resor följs upp under hösten 2013 och slutredovisas i början på 2014. Preliminärt föreslås enbart nyinflyttade bilister bli framtida målgrupp vid liknande projekt. Läs mer på boras.se/hallbararesor

Dialog med hushåll - en annan undersökning som gjorts under våren 2013 bland 1309 bilister i Borås som fått provåkarkort slutredovisas i december!

Rapporten om Ny adress Nya vägvanor finns att läsa i sin helhet HÄR.

Johanna Johansson, miljöutredare, Miljöförvaltningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar