torsdag 11 juli 2013

Visionen är vardagRegissörer, planarkitekter, elefantskötare och biståndsbedömare. I Borås Stad ryms 248 olika yrken som vid en första anblick verkar skilja sig åt på många olika sätt. Det gör dem såklart, men som alltid finns det fler saker som förenar oss. Att alla i Borås Stad, oavsett yrkesgrupp, ska arbeta för att göra visionen Borås 2025 till verklighet är kanske en utav de viktigaste sakerna vi möts i. Det är vi tillsammans om ska se till att Borås utvecklas i en hållbar riktning och präglas av tillitsfulla möten människor emellan! 

I mitt uppdrag som nämndsekreterare i en utav stadens tre stadsdelsförvaltningar ligger att stötta nämndens politiker och förvaltningens tjänstemän i ärendeprocessen. Det betyder att från att det kommer in ett ärende som politikerna måste ta ställning till, fram till att ett beslut är fattat och återkopplat till dem som önskade det, ska jag se till att det flyter effektivt och med hög kvalité. En otroligt viktig del i det är att säkra att hela processen genomsyras av transparens. Att invånarna har insyn i hur vårt arbete går till, vet vem som har ansvar för vilken del och lätt kan ta del av handlingar är en grundförutsättning för att uppnå tillitsfulla möten mellan politiker, tjänstemän och invånare i Borås. För min del innebär därför ett arbete med visionen att hela tiden jobba för invånarnas insyn. Det är en självklarhet att beslutunderlagen politikerna utgår ifrån för att fatta beslut publiceras på webben i direkt anslutning till när det är klara, i god tid innan mötet. En prenumerationsfunktion på vår hemsida möjliggör för alla att få ett mail om när nya handlingar är redo att läsas. Direkt efter mötet publiceras en sammanfattning av de politiska besluten på webben och sprids i sociala medier. Arbetet för full transparens pågår hela tiden utifrån visionen Borås 2025 som ett ständigt riktmärke. Med insyn bygger vi tillit som öppnar upp för nya idéer om hur vi kan göra Borås ännu bättre.

Så arbetar jag som nämndsekreterare för vision Borås 2025. Hur gör du i din yrkesroll?

Jenny Lopes
Nämndsekreterare
Stadsdelsförvaltningen Väster