fredag 6 december 2013

Möt en av Borås Stads hjältar

På Särlaskolan i Borås finns en slöjdlärare som heter Leif Blomqvist. Denna slöjdkalender har han gjort på sin fritid för sitt eget höga nöjes skull. "Jag hoppas att du får glädje av den och att du gärna hör av dig med feedback."

Leif använder  också sociala medier som en del i sitt pedagogiska arbete och spelar t ex in lektionerna innan så att eleverna kan vara mer förberedda när de kommer. På så sätt kan lektionstiden användas mer effektivt. Han driver också bloggen "I huvudet på en slöjdlärare"

I Borås 2025 så handlar det mycket om möten i olika former. Leif  "försöker möta eleven där denne befinner sig i sitt lärande."  Kanske ett utav det viktigaste mötena som finns för att väcka lust att lära. För mig representerar Leif en av alla hjältar vi har i skolan!Ewa Luvö, kvalitetsstrateg, Stadskansliet

onsdag 4 december 2013

Krisberedskap

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har under hösten haft en genomgång av vår nyligen reviderade krisplan för förvaltningen. Tillsammans med två representanter från SÄRF satt vi en heldag och diskuterade vad som kan hända och var vi hade eventuella fel och brister. En nyttig dag som gav alla en tankeställare om sin egen roll när/om det händer.
Jag är också delaktig i stadens krisberedskap och fick bara en kort tid senare träda in på riktigt när stormen Simone kom in över Sverige. En upplevelserik kväll, där vi fick oss en genomkörare i upplysningscentralen som jag tillhör. Allt fungerade bra, stormen drog som bekant förbi utan större skadegörelse i vårt område. Att tillsammans med kollegor från olika förvaltningar gå igenom denna kväll visade att vi är beredda när det gäller och att vi ställer upp för varandra.
Det känns tryggt att veta att det finns människor som kan svara på frågor och ge klara besked om vad som händer när det händer. Även ute i Borås var flera kollegor igång under kvällen och natten för att se till att säkerheten bibehölls.

Nu hoppas jag att vi kan fortsätta att bara träna i våra roller och slipper träda in i skarpt läge.
Men vi är väl rustade om det händer, när det händer.

//Annika Baagöe-Larsen, kommunikatör, Fritids- och folkhälsoförvaltningen

tisdag 3 december 2013

Bil- och biparadis i Osdal-Bråt?Så här ser det ut när vildbina grävs ut från slänten.

Det pågår en ”räddningsaktion” för vildbin. Precis där riksväg 27 ska passera Borås hittade man ett bi, fibblesolbiet, som man trott var en utdöd art i Sverige och som inte synts till sedan 1940-talet. Trafikverket har därför i år gjort en inventering kring vägen och ner mot Bråt och det visade sig, med totalt 91 funna vildbiarter, varav 9 är klassade som nationellt hotade arter, att vi i Borås har Västra Götalands artrikaste lokal för vildbin! 

De nya uppgifterna om bin har tillkommit sent i processen när sträckningen för vägen redan var fastlagd. En av de åtgärder trafikverket nu gör för att rädda vad som räddas kan är att försöka flytta boplatserna till en ny plats mellan den kommande vägen och Djupasjön. Här ska man försöka skapa ett småkulligt ”hobbitlandskap” där förhoppningen är att bina ska kunna leva vidare vid sidan av den nya vägen.

Ny placering av bina, där de ska omgärdas av sandhögar.
Räddningsinsatsen av vildbina inleds av flera orsaker. Bin tillhör de viktigaste pollinatörerna, både av vilda och odlade växter. Pollinationen är en livsnödvändig ekosystemtjänst, det sägs att var tredje tugga du äter har pollinerats av bin. Honungsbiet är en enda art, mindre känt är att det i Sverige finns nästan 300 arter vildbin (vara 250 är ensamlevande arter och 39 är humlor). I Osdal-Bråt, i Borås, har det med andra ord hittats nästan 1/3 del av alla Sveriges biarter! 

Mångfalden av bin är dock hotad; 30 procent av vildbina är rödlistade och 13 arter utrotade i Sverige. Den pågående utrotningen av bin är dock inte bara en nationell fråga, utan också en internationell utmaning.

Orsakerna till att bina minskar är flera; blommande miljöer som ängar, betesmarker och fältkanter minskar, effektiviserat jordbruk och ökat användande av ogräsbekämpningsmedel har minskat blomtillgången ytterligare.

En prioritering av våra naturvärden idag, möjliggör en planering för en framtid med god biologisk mångfald och att utvecklingen mot ett ekologiskt hållbart samhälle lättare kan genomföras. Därmed, ett steg närmare vision Borås 2025.

Nu håller vi tummarna för att de flyttade bina överlever vintern och kryper fram till vårsolen!

Anna Ljunggren, vikarierande kommunbiolog