fredag 5 april 2013

Vem vill du se som Boråsambassadör?


Vi vill gärna veta vem du tycker skall få den åtråvärda titeln. Personen skall vara en representativ ambassadör för staden och bo eller ha rötter i kommunen.

Sänd ditt namnförslag med en motivering till info@boras.com senast den 5 maj.

Du kan läsa mer om tidigare ambassadörer på boras.com
Vem vill du se som Boråsambassadör?
Vi vill gärna veta vem du tycker skall få de...Visa mer
Tillhörande: boras.com

torsdag 4 april 2013

Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt


Så benämns ett av de sju strategiområden som är kopplade till visionen Borås 2025. Visionens riktning är tydlig – i Borås ska vi arbeta för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. I staden ska vi ha en stor medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra av våra val och vi ska vara motiverade att välja det som är bäst för en hållbar utveckling.

Vi har i Borås en lång tradition av framsynt miljöarbete, men om vi ska komma vidare på den resa som visionen anger så behöver vi fler verktyg för att konkretisera vägen mot ett hållbarare samhälle. Ett av dessa verktyg är de nya miljömålen för Borås Stad 2013-2016 som beslutades av Kommunfullmäktige i december 2012. Ett verktyg som också ska bidra till att vi kan nå den politiska ambitionen att Borås ska bli en ledande miljökommun.

För att genomföra de mål, etappmål och åtgärder som finns i miljömålsdokumentet krävs ledarskap och engagemang på alla nivåer i kommunkoncernen Borås Stad. En grund för engagemang och hållbart agerande är kunskap och därför handlar ett av etappmålen om miljöutbildning för alla anställda. Ett första steg togs fredagen den 22 mars när just ”Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt” var temat för förvaltnings- och bolagschefsmötet som den här gången hölls på Navet Science Center. De skickliga pedagogerna Sara Bagge och Riitta Carlström höll en inspirerande föreläsning och gav oss chefer verktyg för att leda vårens dialogforum för övriga chefer i Borås Stad, vilka kommer att ha samma tema. Genom dialogforumen kommer samtliga ca 450 chefer inom koncernen att få en miljöutbildning, kunskap om miljömålen och tillfälle att reflektera över hur man kan arbeta med miljöfrågorna inom det egna ansvarsområdet.

Ett aktivt miljöarbete innebär att ta ansvar för framtiden – hur vi agerar idag kommer att göra skillnad för våra barn och barnbarn. Något som rimmar väl med den första punkten på chefsmötets agenda, nämligen det fokus som vi nu gemensamt lägger på grundskolan under rubriken ”Lust att lära - möjlighet att lyckas”. Det handlar om kommande generationers möjligheter till ett bra liv!

Här kan du läsa Borås Stads Miljömål


Leif Schöndell - Miljöchef

onsdag 3 april 2013

Ett säkert vårtecken …


… brukar vara att vi på Fritids- och folkhälsoförvaltningen jobbar med ansökningarna till de så kallade Sociala Samfonderna. Privatpersoner har under åren testamenterat pengar till Borås Stad med olika användningsförbehåll. Avkastningen, som är den som delas ut från de åtta fonderna, uppgår under 2013 till cirka 410 000 kr. Utdelning sker en gång på våren och en gång på hösten.
De sökande har ofta behov av bidrag för merkostnader uppkomna på grund av t.ex. sjukdom, handikapp eller ålder, men också till något som vi kallar för: ”Särskilt behov för särskilt behövande.”
Sökande måste uppfylla två kriterier: de ska vara privatpersoner (inga föreningar) och mantalsskrivna i Borås.
Årets ansökningstid gick ut den 28 mars och vi har fått in ca 220 ansökningar, av dessa är det bara ett fåtal som kommer att få avslag. Spridningen av sökande är ganska väl fördelad över hela Borås och behoven ser olika ut för olika personer. Tyvärr ser vi att behoven och antalet sökande har ökat under åren och att medelåldern har sjunkigt, men fortfarande är det fler kvinnor än män som söker.
Några av de vanligaste ändamålen för sökta medel är bidrag till tandvård, glasögon eller att kunna göra en aktivitet för eller med barnen.

Tillvägagångssättet:
  • Ansökningarna görs på en av förvaltningen framtagen blankett, många önskar få hjälp med att fylla i ansökan.
  • Sammanställning upprättas
  • Varje ansökan gås igenom en och en
  • Underlag för fördelning av bidrag upprättas
  • Fritids- och folkhälsonämnden fattar beslut utifrån detta underlag 
Utbetalning sker via en avi eller direkt till den sökandes bankkonto på våren strax innan midsommar, höstens utbetalning sker strax före jul.


// Annelie Jonsson, fritidskonsulent, Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Boråsungdomarna tycker till!

Lupp-enkäten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) innehåller ungefär 80 frågor om ungdomars syn på fritid, skola, politik, inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid. I Borås riktades hösten 2012 enkäten till de elever som gick i grundskolans årskurs 8 och gymnasiets årskurs 2. Rapporten redovisar vad ungdomar i Borås upplever, vad de tycker är positivt men även vad som upplevs mindre bra.
Rapporten ska kunna användas som underlag för diskussioner och samtal i olika sammanhang, därför redovisas slutsatser och analyser endast undantagsvis. Rapporten ska även vara en del av politikers och tjänstemäns beslutsunderlag i frågor som rör ungdomar, men även vid mer långsiktiga planeringar. Den blir också underlag till Borås Stads ungdomspolitiska program.
Undersökningen har gjorts i samarbete med Ungdomsstyrelsen, som bland annat ska utveckla metoder för att följa upp den kommunala ungdomspolitiken. Samma enkät har gjorts samtidigt i 43 andra kommuner. Därför kan vi jämföra genomsnittet för dessa kommuner, som är spridda över hela landet och såväl större som mindre än Borås. Eftersom Borås genomförde enkäten även 2008 går det nu även att göra jämförelser över tid.
Resultaten av Lupp-enkäten ger oss goda förutsättningar att göra Borås till en ännu bättre stad för unga. Förhoppningen är att denna rapport ska väcka nyfikenhet att jobba vidare. Det går att utveckla analysen ytterligare, det finns mängder av spännande ansatser att fördjupa sig i.
Sakiba Ekic - Ungdomsstrateg