torsdag 26 september 2013

Över 90 idéer att arbeta vidare med för äldreomsorgen i Öster


Som områdeschef för äldreomsorgen, vård- och omsorgsboende, har jag förstått att det har gnisslats lite i verksamheten om ”att det nästan inte finns något kring äldreomsorg i Vision 2025” utom möjligen i avsnittet ”Människor möts i Borås”.

På vår senaste områdesledning, då enhetscheferna på vård- och omsorgsboende träffades delade vi in oss i smågrupper och ägnade oss åt brainstorming under tio minuter kring vart och ett av de olika områdena i visionen. Gissa om vi kunde koppla äldreomsorg till i princip alla målområden! Över 90 olika idéer att arbeta vidare med utifrån visionen kom fram!

Dessa idéer kommer nu att rangordnas och vi kommer tillsammans att prioritera vilka vi i första hand ska arbeta vidare med.

Tanken med grupparbetet i ledningsgruppen var att enhetscheferna även skulle få med sig ett förslag på arbetssätt på hur de själva kan arbeta med Vision 2025 i sina personalgrupper.Inger Krefors, områdeschef vård- och omsorgsboende
Stadsdelsförvaltningen Öster

onsdag 25 september 2013

Fed Cup till Borås igen!

”Svensk Tennisförbundet har i dagarna gått igenom ansökningarna för Fed Cup-matchen Sverige mot Polen, 8-9 februari 2014. Vid en samlad bedömning fann Borås ansökan allas gillande.
Med tidigare matchers genomförande och goda resultat med två vinster i beaktande har vi beslutat att tilldela Borås Fed Cup, Sverige-Polen i februari.” - så lyder Svenska Tennisförbundets pressmeddelande.

Vi på Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillsammans med BoråsBorås extra stolta över att återigen fått förtroendet att genomföra en internationell tennistävling.
År 2011 spelade herrarna en Davis Cup deltävling i Borås, 2012 var damerna här och spelade Fed Cup och nu 2014 vill damerna komma tillbaka. Ett mycket gott betyg till oss alla i Borås och ett tecken på att vi är en stad att räkna med.

Att genomföra en tävling av denna dignitet kräver en hel del förarbete från många håll. Många människor ska samarbeta för att allt ska kunna genomföras så smidigt som möjligt - och samarbeta kan vi mellan förvaltningar och med klubbar och förbund!
Men det är inte bara mycket jobb, det är roligt också. Tänk er den sköna känslan när allt klaffar, men också känslan av tacksamhet när alla hjälps åt när något går på tok och ska lösas NU, för det är snabba puckar som gäller under pågående tävling.

Vi ser fram emot ytterliggare en fjäder i hatten för Borås, när vi nämns i internationella sammanhang, och det är vi alla väl värda.// Annika Baagöe-Larsen, kommunikatör, Fritids- och folkhälsoförvaltningen

tisdag 24 september 2013

Klimatrapport som ger signaler om framtiden


På fredag, den 27 september, kommer världens blickar riktas mot Stockholm, då Förenta Nationernas klimatpanel IPPC (Intergovernmental Panel on Climate Change) släpper en ny klimatrapport. Klimatrapporten lyfter frågor som vad som händer med världens klimat idag, i framtiden och vad kan vi göra åt det? Till klimatrapporten har forskning från bland annat klimatologer, oceanografer, meteorologer och glaciologer studerats. IPCC bedriver ingen egen forskning, vad de gör är att de analyserar och bedömer forskningsresultat och litteratur med anknytning till klimatfrågor. Bedömning och analys ligger sedan till grund för att beskriva kunskapsläget för politiker och ledare runt om i världen, så att de förhoppningsvis kan fatta klimatsmarta beslut.

IPCC har verkat sedan 1988 och för varje rapport som släppts, med ungefär fem års mellanrum, har det tydligare och tydligare framgått att:

1. Människans omfattande användning av först och främst kol, olja och naturgas ökar halten av klimatpåverkande gaser, så kallade växthusgaser, i atmosfären.

2. Högre halt av växthusgaser i atmosfären ökar temperaturen globalt.

3. Högre temperatur i luft och vatten leder i sin tur till fler och kraftigare väderfenomen som stormar, torka, och skyfall.

4. Den globala temperaturhöjningen leder också till havshöjning och smältande isar runt om i världen.

Konsekvenserna av en ökande temperatur ser vi redan idag, bland annat att matproduktionen och tillgången på rent vatten blir lidande och drabbar först och främst de som redan har det svårt idag – de fattiga i tillväxtländerna.

Användningen av fossila bränslen och dess konsekvenser så som ökad global temperatur berör också boråsarna. I vision Borås 2025 framgår det att Borås ska vara en kommun som har en effektiv energianvändning och bara använder förnybar energi. Ett bra och nödvändigt mål, där vi alla behöver bidra, inte minst genom att uppmärksamma frågan så att minskning av växthusgaser finns med på den politiska agendan – både på lokal och global nivå.

Mer information om kommande klimatrapport kan du läsa HÄR och om du vill mäta ditt eget koldioxidutsläpp, den växthusgas som vi släpper ut mest av, som följd av resor, boende och konsumtion, så testa Klimatkontot. Där kan du också få kunskap om vad du kan göra för att minska din klimatpåverkan.

Johan Linderstad, miljökommunikatör på Miljöförvaltningen

måndag 23 september 2013

Dialogforum om chefens kommunikation

Den här veckan och nästa ägnar Borås Stads nära 500 chefer några timmar åt "chefens kommunikativa uppdrag". Det görs i den mötesform som kallas för dialogforum där förvaltnings- och bolagscheferna själva agerar gruppledare. Den här gången har de fått med sig ett material som handlar om vad cheferna har för kommunikativt uppdrag gentemot sina medarbetare och hur de kan fullfölja det. 

Vad har det här med visionen att göra? kanske ni undrar. Mycket! svarar jag. För att vi ska lyckas uppnå visionen måste den bli levande i alla verksamheter och den måste hållas levande ända fram till 2025. Och vem kan se till att det blir så? Cheferna såklart. E-post, broschyrer, intranät och personaltidning i all ära, men dessa kanaler fungerar inte till allt. I synnerhet inte på egen hand.

Om man vill att något ska hända på riktigt, att någon faktiskt ska ändra ett beteende, så räcker det inte med skriftlig information. Då måste man prata om det, enskilt eller i grupp. I de sammanhangen är cheferna oerhört viktiga och det gäller att de förstår hur viktiga de är. Det gäller också att de vet hur de kan få stöd av andra i organisationen för att nå ända fram i sin kommunikation.

Något av det hoppas vi att de kommer att ha med sig från den här höstens díalogforum.

Annika Klemming, kommunikatör, Stadskansliet

Lappar med kommunikationskanaler är en hjälp i diskussionerna på dialogforum. Hur viktiga är kanalerna och hur använder vi dem?