fredag 4 oktober 2013

Borås Stad ska finnas i internationella sammanhang också!


Som student vid EU-projektsamordnarutbildningen vid yrkeshögskolan i Mölndal har jag fått praktikplats hos den internationella samordnaren Nanna Siewerts Tulinius på Stadskansliet.

I år är det dags att revidera Borås Internationella policy, det blir mitt avstamp inför hösten arbete. 2014 inleds också EU:s nya programperiod med nya spännande möjligheter till internationellt arbete och i Borås Vision 2025 nämns ofta samverkan, möten och utveckling.

I dagens internationella policy står det att ”I Borås ska det internationella arbetet vara en integrerad och naturlig del i alla verksamheter. Samarbete med andra kulturer, speciellt det som sker med finansiellt stöd från EU, är identifierat som ett verktyg till förbättringar…”. Det låter mycket bra, men som bekant är det lättare att säga att man ska göra något än att säga hur man ska göra det.

Medverkan i EU-projekt kan vara ett fantastiskt sätt att utveckla både sin verksamhet och sin personal, men hur når man dit? Vilka arbetssätt är effektiva och vilket stöd kan staden erbjuda sina förvaltningar? Detta är frågor jag hoppas kunna hjälpa till att svara på under hösten.

Det är väldigt roligt att vara här och säkerligen kommer jag att träffa flera av er framöver!

Charlie Larsson, student vid EU-projektsamordnarutbildningen i Mölndal och praktikant på Stadskansliet.

torsdag 3 oktober 2013

Hjälpa till med kärleksbekymmer och tentor? Bli en mentor!

Vill du dela med dig av din visdom? Kanske imponera med ditt enastående bollsinne, dela med dig av dina filmtips eller bara finnas där för en ung medmänniska? Då har vi nu tack vare medlemskapet i Mentor Sverige chansen att förena tonåringar och vuxna i ett ömsesidigt mentorskap.
Mentor är en ideell organisation vars syfte är att erbjuda tonåringar ett mentorskap under ett år, tanken är att erbjuda en vuxen kompis, med liknande intressen som kan stötta och pusha genom tonårens många berg och dalar. Det är upp till mentorparet vad man hittar på, och hur ofta man träffas. En sak är säker, båda parterna kommer att bli en erfarenhet rikare, och förhoppningsvis dra på smilgroparna något mer än vanligt!
Många tonåringar uppger att de saknar någon i sin närhet som de kan prata med, detta är ett sätt att erbjuda goda vuxna förebilder som finns där, vill vara där och kan lyssna när det behövs. Ibland krävs det inte så mycket för att uppmuntra tonåringar till sunda val i livet.
Varför inte göra som så många andra, och visa upp din arbetsplats eller ta en fika med din nyfunna mentorkompis? Hitta gemensamma arenor, byta tankar och erfarenheter kring livet, eller bara lyssna.
Gå in på www.mentor.se och läs mer!

/Edina Biser, ungdomssamordnare och planeringsledare

onsdag 2 oktober 2013

Vad gör vi för barns och ungas utveckling och lärande?

Ett av de sju målområdena i Borås 2025 heter ”Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga”. En av våra strategier för att uppfylla detta är att vi ska ”uppmuntra och stödja medborgare och ideella organisationer som bidrar till barns och ungas utveckling och lärande”.

Under hösten har vi på Föreningsavdelningen samverkat med SISU – Idrottsutbildarna och tagit fram ett utbildningspaket runt de vuxnas olika roller i föreningen. 

Två av kurserna handlar om ekonomi. Den tredje kursen handlar om hur en valberedning är tänkt att fungera. Nu är det väl så, att vi troligtvis inte kommer att behöva begränsa antalet platser på någon av dessa kurser - dessvärre. Till det bättre däremot, hör det faktum att efter kurserna ät genomförda kommer ytterligare några att ta ansvar för att föreningslivet även i framtiden kan fungera och vara till nytta och glädje för barn och unga. 
Kurserna återkommer till våren men då med en annan inriktning men förhoppningsvis ett lika viktigt och intressant innehåll. Drömmen är att redan då få begränsa antalet platser.

Vi vill att barn och unga ska uppleva glädjen och förväntningarna av att delta i den gemenskap som föreningslivet erbjuder. Man får, tillsammans med kamrater såväl stora som små, utöva en idrott eller annan aktivitet som man är intresserad av. Föreningsenheten, i nära samarbete med SISU, tar fram utbildningarna och stöttar våra föreningar på vägen bland annat genom möten, samordning och ovan nämnda utbildningar.

Ett starkt föreningsliv skapar ett starkt samhälle och en fin gemenskap.// Hans Andersson, enhetschef Föreningsavdelningen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen

tisdag 1 oktober 2013

IPCC – klimatrapport: agera nu sen kan det vara försent!

För ett hållbart samhälle behöver vi ställa om vår energianvändning.                          Illustration: Ida Brogren

Kanske har Du redan satt händerna för öronen när IPCC nu lägger fram sin femte klimatrapport?  Du har hört det förut! Förväntade globala effekter i form av ”skördekatastrofer, svält och massflykt liksom effekter på länders och hela regioners ekonomier och finansiella system”. Lite svårt att ta in, för stort, för långt borta? Eller sätter du morgonkaffet i halsen?

Den femte klimatrapporten meddelar att vi är på väg mot en temperaturökning och riskerar fyra grader eller mer, det vill säga det värsta scenariot. Beslutade klimatmål räcker inte till. Vi måste agera nu.

Vad krävs för att du ska börja samordna dina bilresor, minska antalet flygresor, byta bilpedal mot cykelpedal vid kortare resor eller att vi nationellt ska satsa på järnväg framför motorväg? Ser du vinsterna för dig i närtid som skapar en minskad global uppvärmning i framtid?
Var hittar du din inspiration och kraft till att agera klimatsmart? Hör av dig och berätta!

Den fysiska planeringen och planeringen för hållbara transporter och det sätt vi sedan väljer att exploatera är troligen Borås Stads viktigaste möjlighet att minska klimatpåverkan. Vikten av att redan i den fysiska planeringen lokalt skapa möjligheterna för en fossilbränslefri stad genom att förtäta, utgå från att använda förnybar energi och bygga utmed befintlig infrastruktur och föra dialog med lokala aktörer. Detta måste vi ha med oss när arbetet nu fortlöper med förverkligandet av antagna Vision 2025 och Miljömål för Borås Stad och framtagandet av Trafikstrategi, Energi och klimatplan och en reviderad Översiktsplan!

Målet ”en hållbar utveckling” har ingen slutdestination. Det är en färdriktning och en process där allas delaktighet är jätteviktig. Är du med?

Johanna Johannsson (johanna.johansson@boras.se), miljöutredare på Miljöförvaltningen

Johanna Thorén (johanna.thoren@boras.se), miljöutredare på Miljöförvaltningen