fredag 17 januari 2014

Vad gör du i sommar?


Sommarvikariat


Under sommaren brukar vi behöva omkring 1 000 vikarier till funktionshinder- verksamheten, äldreomsorgen och till socialpsykiatrin inom individ- och familjeomsorgen.  Vi söker vikarier bland annat till hemtjänst, hemsjukvård och vård- och omsorgsboenden för äldre. Du kan även arbeta som personlig assistent, boendestödjare och på gruppbostad/servicebostad. Rekryteringen inför sommaren 2014 är igång.

Feriearbete


Borås Stad erbjuder ungdomar i gymnasieåldern feriearbete under sommaren, eller möjlighet att bli sommarlovsentreprenör. Mer information kommer inom kort.


torsdag 16 januari 2014

Kommunikation vitamin för demokratin

Borås Stad har arbetat mycket för att underlätta för möten och kommunikation mellan invånare, politiker och tjänstemän. Att god kommunikation är viktigt har vi fått höra i olika sammanhang sedan barnsben. Vi reflekterar kanske däremot inte så mycket över just varför det är så, utan bara nickar instämmande – det är ju ett rimligt påstående. Men på vilket sätt spelar det egentligen roll? Jag skulle vilja lyfta blicken ett slag och peka på att god kommunikation rentav stärker hela demokratin.

När teoretiker inom statsvetenskapen studerar relationen mellan politiker och medborgare har man faktiskt kunna smalna ner det till tre faktorer som mäter hur god relationen är. Man menar att demokratiidealet handlar om hur pass väl politikerna (a) lyssnar, (b) anpassar sig och (c) förklarar. Nyckelordet här tycks alltså vara just kommunikation. Och kommunikationen behöver då gå åt båda håll. Dels behöver medborgarna berätta om deras åsikter och bli lyssnade på. Dels behöver medborgarna bli informerade av politikerna och ta till sig deras kunskap och politiska budskap.

På motsvarande sätt behöver det finnas en god kommunikation mellan medborgare och tjänstemän. Eftersom relationen mellan medborgare och de politiska besluten är så nära – det är ju medborgarna som bekostar, använder och (genom valsedeln) bestämmer över kommunens verksamhet – så finns det otaliga fördelar med att båda parter har möjlighet att vara lyhörda mot varandra.

Av dessa anledningar är det verkligen positivt med det arbete som Borås Stad har gjort med medborgardialog. Tack vare Mötesplatsen har medborgare och politiker en arena att mötas, där medborgare bland annat kan ställa frågor direkt till politiker. Tack vare den nya hanteringen av synpunkter har medborgare även möjlighet att ställa frågor och ge återkoppling på kommunens verksamheter. Allt genom enkla knapptryck via Borås Stads webbplats.

De här dialoginspirerande arrangemangen stämmer väl överens med kommunikation som kärnan i en god demokratisk relation mellan medborgare och politiken.

Daniel Nilsson
Nämndsekreterare, Stadsdelsförvaltningen Väster

onsdag 15 januari 2014

Idrottskolan - en fantastisk möjlighet för våra barn.

Borås Idrottsskola har varit igång sedan 1990. I snitt har 250 barn och ca 40 föräldrar anmält sig varje läsår. Det betyder att till hösten 2014, om trenden håller i sig, passerar vi noteringen 6 000 barn och nästan 1 000 föräldrar som varit involverade i Idrottsskolan. En fantastisk siffra! Idrottsskolan skapar möten mellan föräldrar i skolan samt mellan skola och föreningsliv. Varje år generar Idrottsskolan ca 1 000 aktiviteter. Föreningarna står för två tredjedelar av dessa medans frivilliga föräldrar står för den sista tredjedelen. Fritids- och folkhälsoförvaltningens Föreningsenhet sköter administrationen och ser till att barnen och föreningarna får ut det mesta möjliga av träffarna. Idrottsskolan ger en bred grund att stå på inför fortsatt idrottande. Att luras till rörelse genom lek borde appliceras på fler ställen sett ur ett folkhälsoperspektiv. När utbildningen av nya ledare sker trycker vi extra på att föräldrarna ska leka MED barnen. Detta är fortfarande ett mycket viktigt inslag, föräldrarna blir fina ambassadörer för framtida ledare i Idrottsskolan.

Men vi kan göra mycket mer! I dagsläget finns en viss ”övervikt” av anmälningar från några områden. I områden där den socioekonomiska situationen är mer påtaglig kan exempelvis en Idrottsskola göra stor skillnad. Därför gör vi nu stora satsningar för att Idrottsskolan ska nå ut till fler. Målet är att 50 % av alla som börjar årskurs ett också ska börja Idrottsskolan. Det är ett tufft mål. Vi anser dock att fördelarna med att få igång en mötesplats likt denna vida överstiger den arbetsinsats som behövs från vår sida. Idrottsskolan är gemenskap, glädje, rörelse! Över alla gränser.


//Hans Andersson, enhetschef Föreningsenheten, Fritids- och folkhälsoförvaltningen

tisdag 14 januari 2014

Miljöutbildningar för en hållbar organisation

Miljöinspirationsmöte, hösten 2011. Miljökommunikatör Johan Linderstad längst till höger.

Strax innan julen började jag att miljöutbilda personal på Tekniska förvaltningen. Under kommande vecka ska jag ha introducerat hela personalen på förvaltningen varför det bland annat är viktigt att integrera miljötänket i vardagen och hur Borås Stad arbetar med dessa frågor. Nästa förvaltning som står på tur är Kulturförvaltningen och fler förvaltningar lär följa. Det är ingen slump att utbildningarna tagit fart och får mer uppmärksamhet då ett av Borås Stads miljömål, etappmål 1b, är att alla anställda inom Borås Stad ska gå en miljöutbildning. 

Det ingår i min tjänst att att hålla i miljöutbildningar för Borås Stads anställda, något som jag gör med stor förtjusning. Utbildningarna är dialogbaserade och det kommer upp mycket kunskap och engagemang vid mötestillfällena. Dessa möten öppnar upp för reflektion och sunt ifrågasättande på frågan vart vi är på väg och vart vi vill komma. Förhoppningsvis bidrar miljöutbildningarna till högre handlingskraftighet, det vill säga att avståndet mellan att fundera till att aktivt agera blir kortare, när vi ska säkerställa att miljömålen och visionen om Borås 2025 blir verklighet.

Miljöutbildningar. Det finns olika vägar att gå en miljöutbildning; att använda materialet som användes under dialogforumen våren 2013, alternativt anlita en extern miljöutbildare, eller att anlita undertecknad. Mer information om miljöutbildningar finns att läsa på Miljöförvaltningens webbplats.

Johan Linderstad, miljökommunikatör

måndag 13 januari 2014

Lyckad invigning av Borås första fibernät på landsbygden

För Borås Stad är det mycket angeläget att fiberföreningarna kommer igång med sina nät. Det är inte bara en del av kommunens vision, det förbättrar också möjligheterna att leva och verka på landsbygden. 

Förra veckan invigdes det första fibernätet på landsbygden. Tärby Komlösa Finnekumla fiberförening har genom ett föredömligt föreningsarbete och god samverkan med kommunen har lyckats starta upp sitt fibernät, med en mycket god anslutning. Av de 240 hushållen i området har hela 210 anslutit sig, och de uppnår hastigheter på 200 megabit/sekund, mot 0,25 tidigare.

Ulf Olsson (S), kommunstyrelsens ordförande, och Kerstin Hermansson (C), ledamot i kommunstyrelsen deltog i invigningen.

Tärby Komlösa Finnekumla fiberförening har gjort en viktig satsning, som inte bara gynnar dem själva utan också stärker samhällsutvecklingen i Borås Stad. Flera andra föreningar tittar nu på hur föreningen har arbetat. 


Erik Bergman, blocksekreterare, Stadskansliet

Kerstin Hermansson och Ulf Olsson binder symboliskt ihop en fiberkabel istället för att klippa av den.