fredag 13 december 2013

Vintriga, varma möten!

I dag gällde det att ha ställt väckarklockan lite tidigare än vanligt, för att vara på plats när det var dags för Stadskansliets lussekaffe. Som vanligt kom Lucia med följe från Kulturskolan och det är nåt speciellt att lyssna på vackra röster och vackra sånger. Nästan lite högtidligt och absolut ett annorlunda möte för oss som arbetar på Stadskansliet. Vid dessa tillfällen bjuds också tidigare medarbetare som gått i pension in, så man får tillfälle att prata lite med dem och inser att jodå, det finns ett liv utanför "huset" också!


Anette Carlsson passade på att folkbilda oss lite och berättade att man redan på medeltiden vakade in den 13 december och syftet var att på årets mörkaste natt vakta djur och egendom från trolltyg. Lite senare kom traditionen att gå runt och sjunga i gårdarna och detta  var ett sätt för pojkar som gick på katedralskolorna att skaffa sig lite studiemedel, som på så sätt blev våra första stjärngossar.  Enligt den katolska kyrkan inleddes också fastan denna dag. Dessa hedniska och katolska seder uppblandat med mer moderna och med tonsättning från Italien gör vår egen Lucia-tradition till det den är idag.
Detta stämmer ju väl överens med Borås 2025 och önskan om social, etnisk och kulturell mångfald och vi är nog många som fick en skön start på dagen. 

Glad Lucia på er!

Ewa Luvö, kvalitetsstrateg, Stadskansliet

torsdag 12 december 2013

Porträttmåleri och goda samtal i ett


Är du elev på Erikslundskolan är du kanske en av alla dem som fått ditt porträtt tecknat av Boråsfödde konstnären Erik Hårdstedt. I nästan två veckor har han suttit vid ett bord i elevkafeterian utrustad med massor av papper och pennor i olika valörer – blyerts, kol, akryl och tusch. Han fick i uppdrag av ungdomssamordnaren Anders Lindstam som jobbar inom Kultur och fritid på Stadsdelsförvaltningen Norr att komma till skolan och måla elever. Syftet är att genom porträttmåleri och samtal inspirera elever och göra dessa synliga på ett positivt sätt. Erik Hårdstedt ser många positiva effekter med sitt uppdrag.

- Det känns som att det är en god stämning bland både elever och personal, säger Erik Hårdstedt. Bordet blir en naturlig mötesplats, eleverna pratar om sina porträtt och alla elever får en omedelbar bekräftelse. Dessutom är det bra för min egen del, fortsätter han. Teckning är grunden till måleriet och det är med konstnärligt skapande som med allt annat – övning ger färdighet.

Alla teckningar hängs upp i elevkafeterian och förhoppningsvis kommer de att ge upphov till goda samtal och roliga möten även i framtiden.

En alldeles lysande idé på hur man kan skapa nya och oväntade mötesplatser i vår stad. 

/Elisabeth Eliason, informatör Stadsdelsförvaltningen Norr

onsdag 11 december 2013

Det är möjligt att utjämna skillnaderna i hälsa inom en generation!

Jag är en person som väljer att se livet från den ljusa sidan och hellre ser glaset som halvfullt, än halvtomt. På senare år har jag förstått att mitt liv präglats av ett hälsofrämjande synsätt.

Inom ramen för Borås Stads vision vill jag vara med och påverka vår stad i positiv riktning. Riksdagen har satt ett mål för folkhälsoarbetet, att skapa samhälleliga förutsättningar för en jämlik hälsa för hela befolkningen. Utifrån det målet och Borås Stads vision, vill jag medverka till att alla boråsare oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion, funktionsnedsättning eller var man bor, får lika möjligheter att leva ett bra liv.

Hur ska då Borås nå dit? Naturligtvis har inte jag ensam svaret på den frågan. En kommission med uppdrag från WHO kom fram till att det är möjligt att utjämna skillnaderna i hälsa inom en generation. Deras tre övergripande rekommendationer var:
-          Förbättra förutsättningarna för människors dagliga liv
-          Angrip den ojämlika fördelningen av makt, pengar och resurser – globalt, nationellt och lokalt
-          Utveckla och använd metoder för att mäta och följa ojämlikheten i hälsa, utveckla kunskapsbasen, utbilda människor som är tränade att se hälsans sociala bestämningsfaktorer och utveckla människors medvetenhet om dessa.

Sir Michael Marmot, som var ordförande i kommissionen, säger att;
”Det är orättfärdigt att inte göra något åt skillnaderna i hälsa. Vi har kunskapen och medlen, frågan är om de som bestämmer har modet?”.

I Birmingham har man genom insatser lyckats utjämna skillnaderna mellan barn i femårsåldern på bara 3 år. Det är möjligt att utjämna skillnaderna i hälsa inom en generation! Kanske ännu snabbare om vi gör rätt insatser.


// Susanne Carlsson, enhetschef Folkhälsoenheten, Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

tisdag 10 december 2013

Nyinflyttade till Borås, en målgrupp för hållbart resande

Nyinflyttade till Borås får tips på hållbart resande. Illustration: Ida Brogren
 Enligt Borås 2025 Vision och Strategi så ska vi göra:
  • ...delar av stadskärnan bilfri och låter de kollektiva transportsystemen dominera med nya tekniska lösningar.
  • ... det lätt för människor att förflytta sig inom stadskärnan och till andra delar av staden.
Borås Stads miljömål 2013-2016 har också satt upp som etappmål att ge bättre förutsättningar för resenärer att välja hållbara färdsätt och agera för hållbara transporter och hållbara resvanor. Detta uppdrag har Kommunstyrelsen i samråd med Miljö- och konsumentnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden.

Under det regionala projektet Ny adress Nya vägvanor som pågick september 2012 till januari 2013 fick 697 nyblivna boråsare hem information i brevlådan om hållbara resor. Av dessa kontaktades 144 personer via telefon och en dialog kring resvanor fördes. Initiativet uppskattades av de kontaktade. Nyinflyttade är en målgrupp att arbeta gentemot då man i samband med flytt ofta är benägen att förändra sina resvanor.

Under dialogen framkom följande:
  • Medelåldern bland de som kontaktades var omkring 29 år. 
  • 20 procent hade barn under 18 år.
  • Mellan 15-35 procent av de som erbjudits provåkarkort från Västtrafik hade också använt detta.
  • 75 procent uppgav att de innan flytt kört bil till exempelvis jobb, skola eller liknande. Efter flytt minskade 60 procent sitt bilkörande, 30 procent ökade det. Det innebär att en tredjedel av de nyinflyttade upplever sig minska antalet körda mil med bil.
  • Cyklandet före och efter flytt visade en ökning på ca 15 procent om man såg till det totala cyklandet.
  • Omkring 15 procent av de tillfrågade kan vara intresserade av att gå med i bilpool.
Liknande resultat visade sig i de andra 10 deltagande kommunerna i regionen. Borås hade dock en större andel som minskade bilkörning efter flytt och som var positiva till bilpool. Totalt kontaktades 1300 personer i regionen via telefonsamtal av de 8661 personer som fått utskick. Om dialog kring resvanor leder till hållbara resor följs upp under hösten 2013 och slutredovisas i början på 2014. Preliminärt föreslås enbart nyinflyttade bilister bli framtida målgrupp vid liknande projekt. Läs mer på boras.se/hallbararesor

Dialog med hushåll - en annan undersökning som gjorts under våren 2013 bland 1309 bilister i Borås som fått provåkarkort slutredovisas i december!

Rapporten om Ny adress Nya vägvanor finns att läsa i sin helhet HÄR.

Johanna Johansson, miljöutredare, Miljöförvaltningen

måndag 9 december 2013

Workshop i hållbarhet


Hållbarhetsarbete är komplext och kräver att vi samverkar över alla gränser. En metod för samverkan är arbete i workshopform. Detta genomfördes i onsdags då Ulf Ranhagen, professor på Kungliga Tekniska Högskolan, var här för att inspirera och leda oss vidare i arbetet med översiktsplan och energiplan. Jag blir alltid lika glad när jag ser och upplever detta engagemang hos medarbetare från olika verksamheter. Ett engagemang som lovar gott för fortsättningen och för vår resa mot Borås 2025.

Marie Persson, hållbarhetsstrateg, Stadskansliet