fredag 8 november 2013

Tillgänglighet i lokaler


Ett av visionens målområde är "Människor möts i Borås" och handlar om möten på olika sätt, olika dimensioner, med olika syften och mål. Detta ställer krav på att möjliggöra dessa möten och en av utmaningarna är att lokaler ska vara tillgängliga. I Borås Stad har vi kommit långt med detta, även om det finns många utmaningar kvar! 

Ett hjälpmedel är informationen om hur olika lokaler ser ut, och hur tillgängliga de är.  Denna information finns samlad i en databas på boras.se, tillgänglig för alla.

"Nedsatt syn, hörsel, rörelseförmåga, svårighet att tåla vissa ämnen eller svårighet att tolka information ställer särskilda krav på omgivningen. Det kan vara bra, eller rent av nödvändigt, att veta hur och om ett ställe är anpassat för funktionshinder innan ett besök.

Klicka här så når du en tillgänglighetsdatabas, som är en bra hjälp för dig med funktionshinder. I databasen kan du välja information utifrån dina behov.
Det är främst kommunala lokaler och några av de större besöksmålen som är tillgänglighetsinventerade."

Ewa Luvö, kvalitetsstrateg Stadskansliet

torsdag 7 november 2013

Som vilken annan boråsare som helst


Millennieskiftet, visst känns det som det var igår? Om framtiden går lika snabbt som dåtiden är 2025 snart här. Alltså är det hög tid att arbeta för att nå vision Borås 2025 och som chef inom äldreomsorgen tänker jag såklart framför allt på de äldre boråsarna i detta arbete.

Mina medarbetare möter äldre på en mängd olika arenor, i det egna boendet, på korttidsenheter, på dagverksamheter och träffpunkter. Någon behöver hjälp med städ var 14:e dag medan någon annan behöver hjälp med sin personliga omsorg och har insatser under hela dygnet. De äldre vi möter är ingen homogen massa utan personer med helt unika och skilda behov av stöd och hjälp.

Vår utmaning är att få den äldre boråsaren, oavsett hjälpbehov, att känna sig delaktig och självständig och ha möjlighet att uppnå välmående och livskvalitet som vilken boråsare som helst. Det finns mycket vi kan göra! Vi behöver utveckla samverkansformer mellan olika professioner, över generationer, mellan olika kulturer och traditioner. Vi behöver bli bättre på att samarbeta med frivilligorganisationer och föreningsliv men även kulturliv och vi måste hålla oss i framkant vad gäller ny teknik.

Framtiden är snart här och då är mitt mål att alla äldre i Borås ska känna sig som vilken annan boråsare som helst.
/Cecilia Bothin, tf områdeschef hemtjänst/hemsjukvård, Stadsdelsförvaltningen Öster

onsdag 6 november 2013

Framtida möten.

För 20 år sedan var vi på våra utvecklingsdagar ofta ute och tittade på andra badanläggningar. Vi ville se hur det såg ut på andra ställen och få inspiration till utveckling. Senare utvecklades det till att pröva andra badanläggningar. Vi ville klämma och känna på vad andra upplevde när de kom till baden. Ännu lite senare kom teambuildningsdagar med i bilden. Vi ville utvecklas som grupp och lära känna varandra. De senaste åren har det kommit ett nytt önskemål från personalen. Vi vill möta badpersonal från andra bad. Vi vill inte längre bara se, känna och klämma på andra bad utan vi vill också möta människorna bakom. Möta badpersonal i deras verklighet och få en inblick i hur deras bad fungerar.

Jag tror att det är samma sak för alla kommunens invånare idag. Vi vill inte längre bara bada, gå på teater eller se på fotboll utan vi vill samtidigt möta andra människor och själva bli mötta medan vi gör det. År 2025 kommer bra mötesplatser att bli en stor och viktig del av kommunens verksamhet. Nu gäller det bara att vi gör oss redo, för våra bad kommer att vara några av de mest besökta mötesplatserna kommunen har.


// Stefan Frisk, Föreståndare, Stadsparksbadet

tisdag 5 november 2013

Ge ditt bidrag för ett välkomnande Borås                                                                                                 Foto: Ove Klasson

Det pratas och, inte minst, skrivs om mötesplatser i vision Borås 2025. I vision Borås 2025 går det bland annat läsa att i Borås ska vi verka för fler mötesplatser mellan generationer och kulturer. I visionen står det också att vi ska skapa mötesplatser mellan medborgare och Borås Stad, där medborgarna är medskapare och får ett reellt inflytande på stadens utveckling.   

Det låter fint. Är fint! Men bakom detta ligger en av de viktigaste faktorerna som vi alla har grundläggande behov av – att bli sedda, hörda, bekräftade och tillhöra ett sammanhang. Vilket gäller både på det personliga och på det professionella planet. Här har du möjlighet att göra skillnad. Som medmänniska kan du ta dig tid att lyssna, se folk i ögonen, du behöver inte säga mycket, ett enkelt hej räcker långt. Det gäller i hemmet, på arbetsplatsen, på Sandwalls plats, överallt egentligen – plocka fram medmänskligheten i vardagen. 

Lägger alla lite mer fokus på att se och lyssna, så blir vi alla i förlängningen också sedda och hörda. Det i sin tur leder till att vi kommer närmare ett Borås där du oavsett ålder, kön, kultur, sexuell läggning, funktionshinder känner dig trygg, säker och välkommen   

Johan Linderstad, miljökommunikatör, Miljöförvaltningen


måndag 4 november 2013

Hipp Hipp Hurra!

Vår vision har fyllt 1 år och det är fantastiskt att få lov att göra en resumé över vad denna "ungdom" lyckats åstadkomma under sitt första levnadsår.

De flesta verkar gilla vår vision och vill hjälpa till förverkliga den.  Oron som kunde skönjas i början över att den var för abstrakt, och inte verksamhetsfokuserad verkar vara som bortblåst.

Många har genom denna blogg berättat om hur just de jobbar i visionens riktning och det har varit stort som smått och allt lika viktigt att framhålla såklart. 

Vi styr nu även utifrån visionen och ska säkerställa detta genom att mäta och följa visionens utveckling genom bland annat olika indikatorer. 

Det bästa tycker jag, som centralt arbetande visionsbärare, är att få ta del av allt det fantastiska arbete som genomförs i våra verksamheter som har direkt påverkan på medborgarna.

Det visar på att vårt arbetssätt med fokus på att göra visionen levande för alla faktiskt under detta år varit framgångsrikt.

Vi ska nu fortsätta att utveckla vårt arbete och låta visionen styra oss och engagera oss. Nu låter vi vår vision få fortsätta att utvecklas och ser med tillförsikt fram mot allt fortsatt gott arbete i Borås!

Marie Persson, hållbarhetsstrateg, Stadskansliet