torsdag 4 april 2013

Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt


Så benämns ett av de sju strategiområden som är kopplade till visionen Borås 2025. Visionens riktning är tydlig – i Borås ska vi arbeta för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. I staden ska vi ha en stor medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra av våra val och vi ska vara motiverade att välja det som är bäst för en hållbar utveckling.

Vi har i Borås en lång tradition av framsynt miljöarbete, men om vi ska komma vidare på den resa som visionen anger så behöver vi fler verktyg för att konkretisera vägen mot ett hållbarare samhälle. Ett av dessa verktyg är de nya miljömålen för Borås Stad 2013-2016 som beslutades av Kommunfullmäktige i december 2012. Ett verktyg som också ska bidra till att vi kan nå den politiska ambitionen att Borås ska bli en ledande miljökommun.

För att genomföra de mål, etappmål och åtgärder som finns i miljömålsdokumentet krävs ledarskap och engagemang på alla nivåer i kommunkoncernen Borås Stad. En grund för engagemang och hållbart agerande är kunskap och därför handlar ett av etappmålen om miljöutbildning för alla anställda. Ett första steg togs fredagen den 22 mars när just ”Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt” var temat för förvaltnings- och bolagschefsmötet som den här gången hölls på Navet Science Center. De skickliga pedagogerna Sara Bagge och Riitta Carlström höll en inspirerande föreläsning och gav oss chefer verktyg för att leda vårens dialogforum för övriga chefer i Borås Stad, vilka kommer att ha samma tema. Genom dialogforumen kommer samtliga ca 450 chefer inom koncernen att få en miljöutbildning, kunskap om miljömålen och tillfälle att reflektera över hur man kan arbeta med miljöfrågorna inom det egna ansvarsområdet.

Ett aktivt miljöarbete innebär att ta ansvar för framtiden – hur vi agerar idag kommer att göra skillnad för våra barn och barnbarn. Något som rimmar väl med den första punkten på chefsmötets agenda, nämligen det fokus som vi nu gemensamt lägger på grundskolan under rubriken ”Lust att lära - möjlighet att lyckas”. Det handlar om kommande generationers möjligheter till ett bra liv!

Här kan du läsa Borås Stads Miljömål


Leif Schöndell - Miljöchef

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar