torsdag 15 november 2012

Nio av tio boråselever är behöriga till Högskolan

Andelen gymnasieelever i Borås som blir behöriga till högskolestudier ökar ytterligare och är nu hela fem procentenheter högre än för riket. Även i andelen elever som etablerat sig på arbetsmarknaden inom två år ligger Borås klart över rikssnittet.


Förbundet Sveriges Kommuner och Landsting granskar landets gymnasieskolor i årliga så kallade öppna jämförelser. I de jämförelserna står sig Borås relativt väl.
Andelen Boråselever som fullföljer gymnasieutbildningen har varit stabil under de senaste tre åren. Årets siffra är 78,3 procent, vilket är mer än två procentenheter över rikssnittet.
Andelen som blivit behöriga till högskolestudier har ökat med en procentenhet till 91,9 procent. Det är fem procentenheter högre än rikssnittet. Den genomsnittliga betygspoängen har också ökat något, men ligger strax under rikssnittet.
Andelen elever som etablerat sig på arbetsmarknaden inom två år har sjunkit till 26,1 procent, men är fortfarande klart över rikssnittet. Med andelen som börjat studera vid högskola inom tre år är det tvärtom — andelen i Borås har ökat med nästan tre procentenheter till 42 procent, men ligger fortfarande under rikssnittet.
Arbetet i de kommunala gymnasieskolorna kommer fortsatt att bedrivas enligt Utbildningsnämndens strategi "Bildningsstaden Borås". Där finns ett antal utvecklingsområden, bland annat styrning och ledning, kvalitetsarbete, elever i behov av särskilt stöd och elever med utländsk bakgrund.
Varje skola utarbetar sedan en egen utvecklingsplan utifrån Bildningsstaden Borås, och beskriver där sina egna förbättringsområden.
Statistiken i Öppna jämförelser visar resultaten för kommunens folkbokförda elever, oavsett om de går i kommunens gymnasieskola eller i en fristående gymnasieskola, eller går i skola i en annan kommun. Resultaten för 2012 avser läsåret 2010/11. Eva Andreasson - Utvecklingsstrateg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar